Pravila nagradne igre "Smartus z 220 stopinj poševno podarja večnamenski blender Joyoung Y1"

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre “Smartus z 220 stopinj poševno podarja večnamenski blender Joyoung Y1” je SMARTUS d.o.o, Industrijska cesta 4, Kromberk, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 10.11.2022 do 13.11.2022 na uradni Facebook strani 220 stopinj poševno (www.facebook.com/220stopinjposevno) in uradni Instagram strani 220 stopinj poševno (https://www.instagram.com/220stopinjposevno/). Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in Googla in ni povezana s Facebookom in Googlom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki so izpolnili navodila, ki jih nagradna igra zahteva.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju SMARTUS d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec v nagradni igri pod objavo nagradne igre na platformi Facebook in/ali Instagram opravi zahtevano nalogo. Šteje se, da s prijavo na nagradno igro posameznik pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

V nedeljo, 13.11.2022 ob 23:59 uri se nagradna igra konča. Zmagovalec nagradne igre bo izžreban izmed vseh sodelujočih v nagradni igri. Žrebanje bo potekalo 14. 11. 2022. 

4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad

Nagrajenec bo z imenom in priimkom označen v objavi na Facebooku in Instagramu na dan žreba, torej 14. 11. 2022. Nagrajenec bo pozvan, da se javi v zasebnem sporočilu prek platforme Facebook ali Instagram. Nagrajenec mora pred prevzemom nagrade podpisati potrdilo o prevzemu nagrade. V kolikor nagrajenec ne posreduje podatkov za prevzem nagrade v roku 8 dni, ima organizator pravico ponoviti žreb pod enakimi pogoji in nagrado podeliti drugemu izžrebancu. Skladno z Zakonom o dohodnini ter Zakonom o davčnem postopku mora nagrajenec za prevzem nagrade organizatorju predložiti na vpogled osebni dokument in posredovati davčno številko. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Izžrebancu se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Organizator nagradne igre bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajenca. 

Nagrade:

1 x Večnamenski blender Joyoung Y1 v vrednosti 299,90€, izraženo v MPC.

5. Davki in akontacija dohodnine

Udeleženci nagradnega natečaja so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrado plača organizator igre, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju nagradne igre dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, davčno izpostavo, svojo davčno številko). Organizator nagradne igre bo nagrajencu preko epošte poslal obrazec, ki ga je potrebno pravilno izpolnjenega ter originalno podpisanega poslati nazaj na naslov organizatorja nagradne igre v roku 8 delovnih dni od prejema obrazca. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če originalno podpisan obrazec z izpolnjeno davčno številko nagrajenca ne bo poslan pravočasno, se nagrada ne bo podelila. Nagrajenec se strinja in je seznanjen s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. 

6. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne trgovine in družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

7. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na https://www.smartus.si/content/24-pravila-nagradne-igre-smartus-z-220-stopinj-posevno-podarja-vecnamenski-blender-joyoung-y1. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni trgovini: https://www.smartus.si/content/24-pravila-nagradne-igre-smartus-z-220-stopinj-posevno-podarja-vecnamenski-blender-joyoung-y1 in Facebook strani www.facebook.com/220stopinjposevno, vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

8. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

9. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne iger so objavljena na https://www.smartus.si/content/24-pravila-nagradne-igre-smartus-z-220-stopinj-posevno-podarja-vecnamenski-blender-joyoung-y1, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

Nova Gorica, 10.11.2022