Pravila nagradne igre "Nagradimo Nakup"

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre "Nagradimo Nakup" je SMARTUS d.o.o, Industrijska cesta 4, Kromberk, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 21. februarja pa do vključno 20. marca 2022 do 24h na spletni trgovini http://www.smartus.si. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in Googla in ni povezana s Facebookom in Googlom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki bodo izpolnili navodila, ki jih nagradna igra zahteva. 

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju SMARTUS d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka je pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da se registrirajo / vpišejo in opravijo nakup v spletni trgovini http://www.smartus.si ter vnesejo referenčno številko svojega naročila in e-poštni naslov na strani nagradne igre v za to predvidena polja: https://www.smartus.si/content/15-nagradna-igra-nagradimo-nakup. V nagradni igri lahko sodeluje vsak posameznik večkrat in si tako poveča možnosti žreba.

V ponedeljek, 21.3.2022 bomo naključno izžrebali in razglasili nagrajenca / nagrajenko, ki bo prejel-a električni skiro Navee N65.

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime s katerim so sodelovali v nagradni igri, na strani nagradne igre in Facebook strani https://www.facebook.com/smartusSLO .

4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad

Nagrajenec bo objavljen na strani nagradne igre in Facebook strani https://www.facebook.com/smartusSLO. Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajenca v roku sedem (7) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke : elektronski naslov za uporabniški račun na spletni trgovini https://www.smartus.si/, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko.

Posredovanje vseh teh podatkov na mail naslov info@smartus.si je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrade:

Električni skiro NAVEE N65, vam pošljemo po pošti, v roku (1) enega tedna po posredovanju zahtevanih podatkov na mail info@smartus.si.

5. Davki in akontacija dohodnine

Udeleženci nagradnega natečaja so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrado plača organizator igre, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju nagradne igre dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, davčno izpostavo, svojo davčno številko). Organizator nagradne igre bo nagrajencu preko epošte poslal obrazec, ki ga je potrebno pravilno izpolnjenega ter originalno podpisanega poslati nazaj na naslov organizatorja nagradne igre v roku 7 delovnih dni od prejema obrazca. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če originalno podpisan obrazec z izpolnjeno davčno številko nagrajenca ne bo poslan pravočasno, se nagrada ne bo podelila. Nagrajenec se strinja in je seznanjen s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. 

6. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne trgovine in družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

7. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na https://www.smartus.si/content/14-pravila-nagradne-igre-nagradimo-nakup . Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni trgovini: https://www.smartus.si/content/14-pravila-nagradne-igre-nagradimo-nakup in Facebook strani https://www.facebook.com/smartusSLO, vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

8. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

9. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradnih iger so objavljena na https://www.smartus.si/content/14-pravila-nagradne-igre-nagradimo-nakup, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

Nova Gorica, 21.2.2022